Uw therapeut gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie van uw gegevens is de ‘Wet op Bescherming Persoonsgegevens’ van toepassing. Een aantal regels is vastgelegd in onderstaand ‘privacyreglement en praktijkafspraken’:

Informatieplicht

  • De therapeut heeft de plicht om u duidelijke informatie te geven over uw behandeling. De therapeut zal u informeren, begeleiden en adviseren bij aanvang en tijdens de behandeling. U als patiënt dient daarbij relevante informatie te verstrekken.

Dossier

  • De therapeut houdt een dossier bij over uw behandeling. U heeft recht op inzage in uw dossier dat conform de wettelijke bepalingen gedurende 15 jaar vanaf het moment van vervaardiging wordt bewaard.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het dossier opgeslagen.
  • Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelend therapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • U kunt schriftelijk kenbaar maken als u wenst dat uw dossier wordt vernietigd.

Privacy & geheimhoudingsplicht therapeut

  • Uw privacy zal worden gerespecteerd. Alles wat u met uw therapeut bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met uw toestemming mag aan anderen dan bij de behandeling direct betrokkenen informatie worden verstrekt.

Privacy van uw dossier

  • Uw dossier wordt conform de geldende wet- en regelgeving opgeslagen en bewaakt.

Onderzoek

  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens geanonimiseerd voor wetenschappelijk onderzoek en/of kwaliteitsverbetering worden gebruikt, kunt u dat mededelen aan uw therapeut. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt aan de onderzoeker wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Indien van toepassing, vermeldt therapeut dit in uw dossier.